Geen BIZ in Nijkerk is een tegenslag maar ook motivatie

De tweede poging om in Nijkerk een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) in te stellen is niet geslaagd. Van de 157 uitgezonden stemformulieren zijn er 51 met een “ja” teruggekomen en 40 met een “nee”. 66 ondernemers hebben niet gestemd. Het benodigde quotum van 2/3 stemmen vóór is daarmee niet gehaald. Rob Veltink, voorzitter van de werkgroep BIZ binnen het Platform Binnenstad Nijkerk: “Dit is natuurlijk een grote teleurstelling, want men heeft ruim twee jaar met veel enthousiasme aan dit project gewerkt, uit de vaste overtuiging dat dit voor de Nijkerkse binnenstad bijzonder belangrijk en zinvol is.” In die zin is het ook spijtig voor Nijkerk.

In tijden waarin binnensteden het moeilijk hebben om bezoekers aan te trekken, er sprake is van leegstand en de online business bloeit, is een BIZ een bewezen doeltreffend instrument om de binnenstad attractiever te maken, met als grote voordeel dat alle ondernemers eraan mee betalen. Momenteel wordt er al wel veel voor de binnenstad gedaan, maar veel activiteiten worden gefinancierd door de Nijkerkse Ondernemersvereniging, waarvan slechts 35% van de binnenstadondernemers lid is. De anderen profiteren hiervan maar dragen er niet aan bij. Andere binnensteden zoals Putten, Hoevelaken, Harderwijk, Barneveld hebben wel een BIZ of vergelijkbare methode en hebben daarmee dus een concurrentievoordeel op Nijkerk.

Het Platform Binnenstad Nijkerk wordt echter wel gemotiveerd om het werk aan “Aantrekkelijk Nijkerk” niet op te geven, maar met nieuw elan voort te zetten. De meerderheid van de stemmers heeft immers aangegeven wel actief aan de binnenstad te willen bijdragen. Het Platform gaat daarom onderzoeken hoe we verder gaan met de groep ondernemers die positief gestemd hebben voor de BIZ. Tegelijkertijd voelt ook de Stichting Citymarketing Nijkerk zich gesterkt om voort te gaan met het werk om “Lekker Nijkerk –  Stad vol Smaak” op de kaart te zetten als een aantrekkelijke en gastvrije stad waar het lekker verblijven, recreëren, wonen en werken is. Hierbij zal ook getracht worden om zoveel mogelijk samen te werken met de ondernemers die daarbij willen helpen.

Han Verhoog
Voorzitter a.i.
Regiegroep Platform Binnenstad Nijkerk

Planning BIZ

De gemeenteraad zal naar verwachting in december de BIZ-verordening vaststellen.  Vervolgens kan er een formele draagvlakmeting onder de betrokken ondernemers plaatsvinden. De gemeente houdt deze draagvlakmeting waarschijnlijk van 21 januari tot 12 februari 2019. Op 14 januari organiseert het platform nog een informatiebijeenkomst (nadere informatie volgt).

De gemeente organiseert de draagvlakmeting onder de ondernemers van de volgende straten: Brede beek, Catharinastraat, Gasthuisstraat, Kerkstraat, Kleterstraat, Kloosterstraat, Kolkstraat (vanaf Vrijheidslaan t/m Plein), Koetsendijk (vanaf Vrijheidslaan t/m Plein), Langestraat, Molenplein, Nieuwstraat, Oosterstraat, Plein, Singel, Synagogepad, Verlaat, Vetkamp (vanaf Vrijheidslaan t/m Oosterstraat), Wheemplein.

De BIZ gaat door als 50% van de betrokken ondernemers heeft gestemd en daarvan minimaal 2/3 voor de instelling van de BIZ is. Kiezen ondernemers voor de BIZ, dan wordt deze ingesteld per 1 januari 2019, voor maximaal 4 jaar.

Samenvatting

Stichting ‘BIZ Binnenstad Nijkerk’

(gehele document is op te vragen door een mailtje te sturen naar BIZNijkerk@outlook.com)

Van, voor en door ondernemers!

Waarom een BIZ?

Het centrum van Nijkerk onderscheidt zich door zijn diversiteit aan winkels, gevestigd in een historische binnenstad. Elk met zijn eigen identiteit en persoonlijke service. Daarnaast zijn er ook winkels gevestigd met landelijke bekendheid en de daaraan gekoppelde aantrekkingskracht.

Hoe zorgen wij ervoor dat het centrum van Nijkerk vitaal en aantrekkelijk blijft voor de consument?

“Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen”

Afgelopen periode zijn ondernemers uit het centrum van Nijkerk bezig geweest met het maken van plannen. Met deze plannen kunnen we ervoor zorgen dat we meer bezoekers trekken, dat ze langer verblijven en meer besteden in Nijkerk.  Deze nieuwe plannen zorgen, samen met de reeds bestaande activiteiten, voor een gevarieerd en compleet aanbod.

Het instellen van een BIZ heeft een aantal grote voordelen t.o.v. de huidige situatie:

– Evenwichtige verdeling van lasten (iedere ondernemer in het gebied betaalt mee, geen freeriders)
– Gezamenlijk investeren en collectief aankopen is goedkoper en effectiever
– Meer budget, dus meer slagkracht
– Professioneler opereren en makkelijker organiseren
– Aanspreekpunt en gesprekspartner namens de ondernemers richting de gemeente en andere belanghebbende.
– Vergroting saamhorigheid tussen ondernemers onderling en gemeente
– Positieve bijdrage aan lokaal leefklimaat, waar ondernemers, klanten en gemeente belang bij hebben.

1.1 Activiteiten 2019

De volgende activiteiten zijn gepland voor 2019, het eerste jaar dat de BIZ actief is.

 • Aankleding verbindende straten om dit meer te accentueren
 • Sfeerverlichting
 • Digitale entreeborden plaatsen bij de invalswegen en de oude vervangen
 • Citydressing (plantenbakken, borden en vlaggen)
 • Luchtkussen festival (klim/klauter event)
 • Onderhouden en uitbreiden van de vrijwilligerspoule
 • Kunst en Poëzie route
 • Straattheater en dweilorkest
 • Najaarsactie
 • Sinterklaas
 • Kerstmarkt uitbreiden
 • Uitbouwen van bestaande evenementen met als doel meer bezoekers te genereren
 • Uitbreiden aanbod kinderactiviteiten
 • Ondernemersbijeenkomsten
 • Professionaliseren communicatie

Dit is slechts een selectie van de geplande activiteiten.

1.2  Activiteiten periode 2019-2023 (4 jaar)

Hieronder worden de activiteiten die onder de Stichting BIZ Binnenstad Nijkerk kunnen vallen in de periode 2019-2023 opgesomd.

Aantrekkelijk Nijkerk

 • Werven en faciliteren van nieuwe en bestaande ondernemers in de binnenstad.
 • Stimuleren van een meer harmonieuze uitstalling (b.v. uitstallingsbeleid/uithangborden/stratenpatroon)
 • Sterk maken voor een aantrekkelijke authentieke binnenstad.
 • Verminderen van de “verrommeling” in de winkelstraten.

Evenementen

 • Uitbouwen van het bestaande activiteitenprogramma, waaronder kinderactiviteiten.
 • Promoten en profileren van bezienswaardigheden.
 • Bevorderen onderlinge samenwerking en afstemming van evenementen.

Marketing

 • Nijkerk als sterk merk positioneren (branding).
 • Eenduidige communicatie middels diverse websites  en social media (waaronder Facebook en Twitter).
 • Promoten en profileren van de geschiedenis van de stad.

2. BIZ begroting

In de begroting worden zowel de verwachte inkomsten als de verwachte kosten inzichtelijk. De inkomsten bestaan uit de BIZ bijdrage door ondernemers die binnen het BIZ gebied vallen. De heffingsplichtigen zijn alle ondernemingen, die producten dan wel diensten leveren aan consumenten met een winkel, horeca of baliefunctie waaronder retailers, (financiële) dienstverleners en horecagelegenheden met een publieke functie. Zodra het pand verhuurd is, wordt het daarop volgende jaar de nieuwe ondernemer heffingsplichtig. De BIZ bijdrage wordt bij een leegstaande winkelruimte niet in rekening gebracht bij vastgoedeigenaren.

Het uitgangspunt bij de heffingsmaatstaf is de WOZ waarde van de onroerende zaak waarin de onderneming gehuisvest is. De onroerende zaken worden in vier waardeklassen ingedeeld, waarbij de hoogte van het tarief afhankelijk is van de waarde van de onroerende zaak. De BIZ-bijdrage wordt ingesteld voor een periode van vier jaar met als peildatum januari 2019. De BIZ bijdrage wordt standaard in één keer in rekening gebracht. Ondernemers hebben echter de mogelijkheid om middels automatische incasso het bedrag in zes termijnen te betalen.

2.1 Inkomsten en uitgaven

Bijdrage ondernemers bij een WOZ waarde:

Cat. WOZ-waarde Jaarlijkse bijdrage
1 Tot € 175.000,-  €                       350
2 Van € 175.000,- tot € 350.000,-  €                       500
3 Van € 350.000,- tot € 600.000,-  €                       700
4 Van € 600.000,- en meer..  €                       950

De totale jaarlijkse inkomsten worden geschat op een bedrag van ongeveer € 80.000,-
De uitgaven bestaan uit jaarlijks terugkerende uitgaven, de onderlinge verhouding per onderdeel kunnen jaarlijks fluctueren.

Jaarlijkse uitgaven
Onderhoud (bijvoorbeeld aan sfeerverlichting) €   7.500

Algemene kosten                                                       €   7.500

Investeringen                                                             € 20.000

Evenementen                                                             € 25.000

Marketing                                                                   € 20.000

Totaal                                                                          € 80.000 *

* Het bovengenoemde overzicht betreft een globale schatting

BIZ is terug!

Na de teleurstellende uitslag in 2017 hebben we niet stilgezeten. We werken aan een nieuw, verbeterd BIZ-plan dat we eind 2018 of begin 2019 in stemming willen brengen. Onderzoek naar de uitslag van de draagvlakmeting in 2017 en gesprekken met ondernemers hebben namelijk voor nieuwe informatie en inzichten gezorgd. Wij trokken daaruit de conclusie dat een BIZ nog steeds de beste oplossing is om de doelstellingen te realiseren en dat dit ook gedragen wordt door een substantieel deel van de ondernemers in de binnenstad.

Net als voor een bedrijf zullen we als binnenstad moeten investeren in marketing van ons winkelcentrum om meer bezoekers te trekken. Daarnaast zal geïnvesteerd moeten worden in het verhogen van de sfeerelementen. Al deze initiatieven, die als doel hebben meer mensen in ons centrum te krijgen, die meer bij ons gaan besteden,  kosten helaas geld. Hiervoor is een BIZ een geweldige manier om dit netjes en professioneel te organiseren.

Na de zomer starten we met informatiebijeenkomsten.

Binnenstad Nijkerk krijgt geen Bedrijfsinvesteringszone

Ondernemers in de binnenstad Nijkerk hebben er voor gekozen dat er in de binnenstad momenteel geen Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) komt. Dat blijkt uit de draagvlakmeting die de gemeente in oktober gehouden heeft.

Een  BIZ is een gemeentelijke belasting die geheven wordt onder gebruikers van panden die hun winkel of onderneming hebben binnen een bepaalde zone. Het geld komt in de vorm van een subsidie terug naar een  BIZ-stichting, om hiermee vooraf afgesproken activiteiten te bekostigen. Van de 156 stemgerechtigde ondernemers hebben er 92 gestemd, waarvan 47 tegen en 45 voor de BIZ zijn. Hiermee is voldaan aan de voorwaarde dat 50% van de stemgerechtigden gestemd moet hebben, maar niet aan de voorwaarde dat daarvan 2/3 voor moet zijn.

Wethouder Patricia van Loozen maakte de uitslag op 23 oktober bekend aan de initiatiefnemers.

Hieronder de reactie van wethouder van Loozen.

p

p
p
Informatie bijeenkomst

Op 28 september 2017 werd de 3e informatie bijeenkomst over de oprichting van de BIZ  gehouden.
Het doel van de avond was de laatste stand van zaken door te nemen en de aanwezigen de gelegenheid te bieden om vragen te stellen.

In de winebar van Alberto’s waren zo’n 40 geïnteresseerden aanwezig. Na een presentatie van Rob Veltink werden de vragen die schriftelijk binnengekomen waren behandeld. Vooral de vraag wat er wel en wat er niet met het budget van de BIZ betaald zou worden kwam aan de orde. Veltink benadrukte dat de uitvoering van de BIZ in overeenstemming moet zijn met het visie document “Aantrekkelijk Nijkerk”. Het zal daar ook jaarlijks aan getoetst worden.

Veltink benadrukte de volgende voordelen van de BIZ:

 • Evenwichtige verdeling van lasten (iedere ondernemer in het gebied betaalt mee, geen freeriders))
 • Gezamenlijk investeren en collectief aankopen is goedkoper en effectiever
 • Meer budget, dus meer slagkracht
 • Professioneler opereren en makkelijker organiseren
 • Meer onderhandelingskracht richting gemeente en overige partijen
 • Positieve bijdrage aan lokaal leefklimaat, waar ondernemers, klanten en gemeente allemaal belang bij hebben
 • Vergroting saamhorigheid tussen ondernemers onderling en gemeente
 • Stok achter de deur, professionalisering aanpak binnenstad.

Hij verwoorde het doel van de BIZ als volgt:
Nijkerk wordt in 2020 herkend als een plek waar mensen uit Nijkerk en de regio graag verblijven in het verzorgde en historische binnenstadsgebied.

Verder vertelde de heer Dennis Toebast nog het één en ander over de oprichting en de eerste zichtbare resultaten van de BIZ in Hoevelaken. Allemaal de schouders er onder was zijn advies, dan wordt het een succes.

Na nog een aantal kritische vragen van enkele aanwezigen en de oproep om vooral te stemmen sloot Rob Veltink de bijeenkomst.

170627 kaartje BizCollege steunt BIZ in binnenstad Nijkerk

Het college steunt van harte de instelling van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) in de binnenstad van Nijkerk. Het is een mooie kans voor ondernemers om samen te werken aan een aantrekkelijke binnenstad en de kosten van acties en activiteiten eerlijk te verdelen. Met de steun van het college is een BIZ een stap dichterbij gekomen. Of de BIZ doorgaat is eerst aan de gemeenteraad en bepalen de ondernemers tenslotte zelf, door bij een draagvlakmeting voor of tegen de BIZ te stemmen.

Het initiatief voor een BIZ is genomen door ondernemers en inwoners die verenigd zijn in het Platform Binnenstad Nijkerk. De BIZ is een gemeentelijke belasting die geheven wordt onder gebruikers van panden die hun winkel of onderneming hebben binnen een bepaalde zone (zie plattegrond). Het geld komt in de vorm van een subsidie terug. Een speciaal opgerichte BIZ-stichting ontvangt deze subsidie om hiermee vooraf afgesproken activiteiten te bekostigen.

Wethouder Patricia van Loozen hecht groot belang aan de BIZ voor de economie van de binnenstad: `De binnenstad van Nijkerk heeft een BIZ nodig en verdient het ook. Er is nog zoveel potentie om meer bezoekers te trekken en dus ook voor meer economische groei! Onder andere door samen te werken in een BIZ kunnen ondernemers die potentie aanboren. Een BIZ is bovendien een essentieel onderdelen van de visie `Aantrekkelijk Nijkerk’ van het Platform Binnenstad Nijkerk. BIZ-inkomsten kunnen namelijk andere wensen bekostigen. Ik hoop dan ook van harte dat de ondernemers binnen de zone voor een BIZ gaan stemmen. Want ondernemers én onze binnenstad krijgen met een BIZ waar voor hun geld! ´

Het college stelt nu de raad voor om de BIZ-verordening vast te stellen. Dat gebeurt naar verwachting in september. Vervolgens is de weg vrij voor de formele draagvlakmeting onder de betrokken ondernemers. De gemeente houdt deze draagvlakmeting waarschijnlijk eind oktober. De BIZ gaat door als 50% van de betrokken ondernemers stemt en daarvan minimaal 2/3 voor de instelling van de BIZ is. Kiezen ondernemers voor de BIZ, dan wordt deze ingesteld per 1 januari 2018.

Bedrijven Investeringszone

Als individuele ondernemer werk  jij voor het succes van je eigen zaak.  Maar als ondernemers samen kunnen we nog meer bereiken!  Wij kunnen er samen voor zorgen dat er meer klanten naar onze binnenstad komen.  Hoe? Door met elkaar te investeren in een binnenstad die er aantrekkelijk uit ziet en waarin meer te beleven is.  En dat is mogelijk met de instelling van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ).

Een BIZ is een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.  Doeltreffend, efficiënt en eerlijk.

Meer informatie over een BIZ in Nijkerk leest u in deze brochure.

We hebben hiervoor een plan gemaakt waarin staat wat we gezamenlijk willen doen en met  welke begroting.

Bepaal of de BIZ doorgaat!

De BIZ is een belasting die de gemeente heft en in de vorm van een subsidie terugkomt. Maar, voordat de BIZ  er komt gaat de gemeente eind oktober 2017  een draagvlakmeting doen.  Als ondernemer binnen de zone gaat u meebeslissen of de BIZ wel of niet doorgaat. U krijgt t.z.t. van de gemeente een stembiljet. De BIZ gaat door als 50% van de betrokken ondernemers gestemd heeft en daarvan 2/3 voor is.

Ons advies is dus: stem voor!