Kopje bestemmingsplan

Bestemmingsplan vastgesteld Centrum

De gemeenteraad van Nijkerk heeft op 18 oktober 2018 het Bestemmingsplan Binnenstad Nijkerk vastgesteld. Een mijlpaal en een kroon op het werk van gemeente en het Platform.

Een belangrijke taak voor ons platform is om er voor te zorgen dat de goede ideeën uit onze Visie Aantrekkelijk Nijkerk in het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad verwerkt worden. Het bestemmingsplan is het juridisch kader voor functies en bouwactiviteiten in de binnenstad. Na ongeveer 3 jaar voorbereiding heeft Nijkerk nu weer een nieuw bestemmingsplan voor de Binnenstad. Het oude plan was van 1999 en daarmee bijna 20 jaar oud. Tot op het laatst was er nog discussie over winkels of wonen op de Langestraat, maar ons voorstel van flexibilisering is overgenomen en biedt een goede basis voor toekomstige ontwikkelingen. Het college komt nog met een nota over splitsing van panden.

Discussie was er ook nog over de bouwhoogte t.o. de Grote Kerk. Zie hiervoor onder het thema Kerkplein. Zowel de verbeelding (kaart) als de toelichting c.a. kunt u vinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Beeldkwaliteit

Een belangrijk toetsingskader is ook het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad dat als bijlage bij het bestemmingsplan is gevoegd. Het beeldkwaliteitsplan gaat over inrichting en het straatbeeld in de Binnenstad van Nijkerk. Het plan is onderdeel van de welstandsnota. Dat moet een stimulans voor initiatiefnemers zijn én het is een formeel toetsingskader om te zorgen dat nieuwbouwplannen de kwaliteit van onze binnenstad versterken. Download hier het beeldkwaliteitsplan.

Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan gaat over inrichting en het straatbeeld in de Binnenstad van Nijkerk. Het plan wordt onderdeel van de welstandsnota. Dat moet een stimulans voor initiatiefnemers zijn én het is een formeel toetsingskader om te zorgen dat nieuwbouwplannen de kwaliteit van onze binnenstad versterken. De planning is om begin 2017 een vastgesteld beeldkwaliteitsplan te hebben.

B en W heeft conform het advies van de werkgroep Openbare Ruimte & Infra besloten akkoord te gaan met het ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Binnenstad Nijkerk. Het ligt 6 weken ter inzage vanaf 27 oktober 2016. Binnen deze termijn kan een zienswijze ingediend worden. Download hier het beeldkwaliteitsplan.

6 Weken later

Inmiddels is de termijn van 6 weken voorbij en er zijn geen zienswijzen ingediend. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) heeft enkele opmerkingen gemaakt en vervolgens positief advies uitgebracht. Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad in haar vergadering van 27 februari 2017 voor om het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad Nijkerk vast te stellen als onderdeel van de welstandsnota.

Download hier het raadsvoorstel.

Door het Beeldkwaliteitsplan onderdeel te laten zijn van de Welstandsnota en straks ook toe te voegen aan het Bestemmingsplan Binnenstad krijgt de CRK het langverwachte instrument om bij de beoordeling van nieuwbouwplannen in de Binnenstad te kunnen eisen dat deze meer moeten zijn dan een “zesje”.