Bestemmingsplan

Een belangrijke taak voor ons platform is om er voor te zorgen dat de goede ideeën uit onze Visie Aantrekkelijk Nijkerk in het nieuwe bestemmingsplan Binnenstad verwerkt worden. Het bestemmingsplan is het juridisch kader voor functies en bouwactiviteiten in de binnenstad. We werken hierbij intensief samen met de gemeente. Afstemming met andere plannen, zoals het verkeerplan, de keuze voor de locatie van het Huis van de Stad, zijn erg belangrijk.
De gemeente zal het ontwerpbestemmingsplan dit najaar ter inzage leggen.
De gemeenteraad heeft  het Beeldkwaliteitsplan vastgesteld dat is nu van kracht is.

Beeldkwaliteitsplan

Het beeldkwaliteitsplan gaat over inrichting en het straatbeeld in de Binnenstad van Nijkerk. Het plan wordt onderdeel van de welstandsnota. Dat moet een stimulans voor initiatiefnemers zijn én het is een formeel toetsingskader om te zorgen dat nieuwbouwplannen de kwaliteit van onze binnenstad versterken. De planning is om begin 2017 een vastgesteld beeldkwaliteitsplan te hebben.

B en W heeft conform het advies van de werkgroep Openbare Ruimte & Infra besloten akkoord te gaan met het ontwerp-Beeldkwaliteitsplan Binnenstad Nijkerk. Het ligt 6 weken ter inzage vanaf 27 oktober 2016. Binnen deze termijn kan een zienswijze ingediend worden. Download hier het beeldkwaliteitsplan.

6 Weken later

Inmiddels is de termijn van 6 weken voorbij en er zijn geen zienswijzen ingediend. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) heeft enkele opmerkingen gemaakt en vervolgens positief advies uitgebracht. Het college van B&W stelt aan de gemeenteraad in haar vergadering van 27 februari 2017 voor om het Beeldkwaliteitsplan Binnenstad Nijkerk vast te stellen als onderdeel van de welstandsnota.

Download hier het raadsvoorstel.

Door het Beeldkwaliteitsplan onderdeel te laten zijn van de Welstandsnota en straks ook toe te voegen aan het Bestemmingsplan Binnenstad krijgt de CRK het langverwachte instrument om bij de beoordeling van nieuwbouwplannen in de Binnenstad te kunnen eisen dat deze meer moeten zijn dan een “zesje”.