Het college van B&W gaat onderzoeken wat het betekent om 2 uur gratis parkeren (blauwe zone) voor de binnenstad in te stellen en het parkeren langs de weg voor een deel te handhaven. We hebben als Platform om dit onderzoek gevraagd.

Ons verzoek komt voort uit een tussenrapportage die we hebben gemaakt over de actualisering van het parkeerbeleid. De gemeenteraad had om deze actualisatie gevraagd

 

Hoe is het tot nog toe in de tijd gelopen:

 • Op 31 maart 2016 heeft de gemeenteraad van Nijkerk ingestemd met het Visie-document Aantrekkelijk Nijkerk. Daarin wordt o.a. voorgesteld een Verkeersplan op te stellen.
 • Binnen het Platform is de werkgroep Verkeersplan Binnenstad Nijkerk hiermee aan de slag gegaan.
 • Medio september 2016 is een eerst ontwerp-Verkeersplan aan de bevolking gepresenteerd. In een drietal goed bezochte avonden (ruim 600 personen) in De Schakel is dit “stevig” bediscussieerd, hetgeen geleid heeft tot veel wijzigingen.
 • Vervolgens is het Verkeersplan op 13 september 2016 in een rondetafel gesprek aan de gemeenteraad gepresenteerd en op 25 oktober 2016 aan het college van B&W aangeboden.
 • Op 7 februari 2017 heeft het college van B&W besloten het Verkeersplan in samenwerking met het Platform uit te voeren.
 • Vervolgens is een integraal voorstel naar de gemeenteraad gegaan, voor de uitvoering van de Visie, met daarin ook onderdelen van het Verkeersplan
 • ln reactie daarop hebben 140 ondernemers in de binnenstad laten weten het bij nader inzien (voortschrijdend inzicht) niet eens te zijn met het parkeerbeleid zoals in de Visie en het Verkeersplan zijn opgenomen. Dat deden ze met een brief (15 februari 2017), door het aanbieden van een petitie op 9 maart 2017 en het inspreken bij de raadscommissie op 16 maart 2017
 • De gemeenteraad heeft vervolgens op 30 maart 2017 een motie aangenomen om nader te onderzoeken en te heroverwegen:
  – Opheffen maaiveld-parkeren.
  – Realiseren bronpunten ondergronds parkeren.
  – In stand houden betaald parkeren.
  – Het Platform heeft vervolgens aangeboden gezamenlijk te komen met voorstellen.
  De overleggroep Parkeren en heeft op 16 juni 2017 een tussenrapportage aan het college van B&W aangeboden.